ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ရိုဟင္ဂ်ာေတြကို ဆန္႔က်င္ရာ၌ မုဒိမ္းက်င့္ျခင္းကို လက္နက္အျဖစ္သံုးေၾကာင္း – အစီရင္ခံစာသစ္။

ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၂၁ ၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။
ထုတ္ျပန္ခ်က္။
ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ရိုဟင္ဂ်ာေတြကို ဆန္႔က်င္ရာ၌ မုဒိမ္းက်င့္ျခင္းကို လက္နက္အျဖစ္သံုးေၾကာင္း – အစီရင္ခံစာသစ္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ဆန္႔က်င္သည့္ “နယ္ေျမရွင္းလင္းသည့္ စစ္ဆင္ေရး” တြင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈကို ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ စံနစ္တက် က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသံုးျပဳခဲ့ေၾကာင္း အေထာက္အထား ေဖၚျပသည့္ ဤအစီရင္ခံစာကို ကုလာတန္သတင္းကြန္ယက္မွ ယေန႔ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။ Continue reading

Soldiers arrest three Rohingya youths in Maungdaw

Burmese soldiers raided the village of Tolatoli in Bolibazar of Maungdaw north on May 12, after firing randomly and arrested three innocent Rohingya youths without any allegation, a village elder Kasem from Tolatoli village said.  Continue reading

Three Rohingya youths arrested at Buthidaung

Three Rohingya youths were arrested by Burmese border Guard Police (BGP) in Buthidaung north on March 3, suspecting their involvement in the murder of Maung Gyi Taung village – occurred a month ago, said Delwar from the village.
Continue reading

Missing 2, arrested 11 villagers in Maungdaw

Border Guard Police arrested 11 villagers on March 31, in Maungdaw Township on suspicion of having link with Rohingya militants, said a village elder Mohamed shaker from Sintamnaung village.
Continue reading

Army personnel arrest 11-villagers in Maungdaw

Maungdaw, Arakan State:  Army personnel arrested 11- villager on March 29, at 11:00am t0 3:00pm in Maungdaw north, Helal from the village said.
Continue reading

Massacre in Hati Para tract of Maungdaw Township

Maungdaw, Arakan State: Burmese army massacred over 500 Rohingya villagers in Hati Para (Sin Thae Pyin) village tract on November 25, including men, women and children, Boshor from Hati Para (village) said.
Continue reading