ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ရိုဟင္ဂ်ာေတြကို ဆန္႔က်င္ရာ၌ မုဒိမ္းက်င့္ျခင္းကို လက္နက္အျဖစ္သံုးေၾကာင္း – အစီရင္ခံစာသစ္။

ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၂၁ ၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။
ထုတ္ျပန္ခ်က္။
ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ရိုဟင္ဂ်ာေတြကို ဆန္႔က်င္ရာ၌ မုဒိမ္းက်င့္ျခင္းကို လက္နက္အျဖစ္သံုးေၾကာင္း – အစီရင္ခံစာသစ္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ဆန္႔က်င္သည့္ “နယ္ေျမရွင္းလင္းသည့္ စစ္ဆင္ေရး” တြင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈကို ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ စံနစ္တက် က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသံုးျပဳခဲ့ေၾကာင္း အေထာက္အထား ေဖၚျပသည့္ ဤအစီရင္ခံစာကို ကုလာတန္သတင္းကြန္ယက္မွ ယေန႔ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။ Continue reading “ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ရိုဟင္ဂ်ာေတြကို ဆန္႔က်င္ရာ၌ မုဒိမ္းက်င့္ျခင္းကို လက္နက္အျဖစ္သံုးေၾကာင္း – အစီရင္ခံစာသစ္။”

Soldiers arrest three Rohingya youths in Maungdaw

Burmese soldiers raided the village of Tolatoli in Bolibazar of Maungdaw north on May 12, after firing randomly and arrested three innocent Rohingya youths without any allegation, a village elder Kasem from Tolatoli village said.  Continue reading “Soldiers arrest three Rohingya youths in Maungdaw”

Army’s activities against Rohingya villagers at Maungdaw

The army and BGP jointly raided the villages – Maung Nama south, Nari Bill, Nanda Khali, Wabeik, and Abojja Para of Mingalar village tract and arrested many villagers including elderly people and even boys aged 12 to 13 years, Omor  from Abojja village said.
Continue reading “Army’s activities against Rohingya villagers at Maungdaw”

Army’s other outrages at Maungdaw

Maungdaw, Arakan State:  The Burmese troops from Kyeing Chaung (Bowli Bazaar) village raided Shariff Hussein (40 ), son of Hafizu Rahman at the village on November 19, and plundered Kyat 3 million worth of food rations and valuable properties,  Seraz from Bawli Bazar said.
Continue reading “Army’s other outrages at Maungdaw”