မြန်မာနိုင်ငံတွင် မည်သည့်နိုင်ငံသား ဥပဒေမျှ မပြဋ္ဌာန်း မီကပင် ၁၈၆၄-ခုနှစ် နိုင်ငံခြားသားများ အက် ဥပဒေ၊ ၁၉၄ဝ-ပြည့်နှစ် နိုင်ငံခြားသားများမှတ်ပုံတင်ရေး အက် ဥပဒေ၊ ၁၉၄၈-ခုနှစ် နိုင်ငံခြားသားများ မှတ်ပုံတင်ရေး နည်းဥပဒေတို့အရမှတ်ပုံတင်ပြီးဖြစ်သည့် FRC ကိုင် ဆောင် သော နိုင်ငံခြားသားများမှအပ ကျန်သူများသည် ၁၉၄၈ ခုနှစ်၊ လွတ်လပ်ရေးမရမီ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း များစွာကပင် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း နေထိုင်၊ မွေးဖွားပြီး ပင်ရင်း၊ နိုင်ငံသား အဖြစ် သားစဉ်မြေးဆက်နေထိုင် လာခဲ့ကြပြီးလူမျိုးပေါင်းစုံ၊ ဘာသာပေါင်းစုံရှိနေပြီဖြစ် ပါသည်။၁၃၅-မျိုးစာရင်း မဝင် သော်လည်းထိုသူများ သည် နိုင်ငံခြားသားများ မဟုတ်၍ နိုင်ငံသားအဖြစ် နေထိုင်လာ ခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။မည်သည့် နိုင်ငံသား လက်မှတ်မျှ ကိုင်ဆောင်ရခြင်းမရှိသေးပါ။ ထို အချိန်က ၁၃၅-မျိုးအမည်စာရင်းလည်း မရှိသေးပါ။မြန်မာ နိုင်ငံအတွင်း နေထိုင်သူမည်သူမျှ နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင် ကိုင် ဆောင်ခြင်း မရှိသေးပါ။

ထိုသူများသည် ၁၉၄၇-ခုနှစ် ဖွဲ့စည်း အုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ-၁၁ (က) (ခ) (ဂ) အရ တစ်နည်းနည်း နိုင်ငံသားဖြစ်နေသူများ ဖြစ်ကြ ပါသည်။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရဖြစ်သော နိုင်ငံသား သည် ကျန် ပြဌာန်းဥပဒေအရ နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်းထက်ပို၍ ခိုင်မာပါ သည်။ထိုသူများသည် ယင်းဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ-၁ဝ အရ တစ်မျိုးတည်းသော နိုင်ငံသား များ ဖြစ်ကြပါ သည်။ ထိုသူများသည် မည်သည့်လူမျိုး၊ မည်သည့်ဘာသာ ကိုးကွယ်သည်ဖြစ်စေ တစ်မျိုးတည်းသော ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံသား ပင်ဖြစ်ပါသည်။ဧည့်နိုင်ငံသား၊ ပြုနိုင်ငံသား များမဟုတ် ကြပါ။

ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ ရရှိပြီးဖြစ် သည့် နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးကို နောက်ကြောင်းပြန်ပြီး မည်သူကမျှ ပယ်ဖျက်၊ ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲခွင့် မရှိပါ။ ငြင်းဆို ခွင့်မရှိပါ။ထိုစဉ်က မွေးရာပါ နိုင်ငံသား၊ ဥပဒေ အရ နိုင်ငံ သားဆိုတာမရှိပါ။ ဧည့်နိုင်ငံသားဆိုတာ မရှိပါ။ပြည်ထောင် စုနိုင်ငံသားနှင့်နိုင်ငံသားပြု လက်မှတ် ကိုင်ဆောင်သူသာ ရှိပါ သည်။ ၁၉၄၇-ခုနှစ် ဖွဲ့စည်း အုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ-၁၁ (က) (ခ) (ဂ)အရ အကျုံးဝင်သူများသည် နိုင်ငံခြားသား မဟုတ်၍ ၁၉၄၉-ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း နေထိုင်သူများ မှတ်ပုံတင်ရေး အက်ဥပဒေနှင့် ၁၉၅၁-ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်း နေထိုင်သူများမှတ်ပုံတင်ရေးနည်းဥပဒေ-၁၂(၁) အရ အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်သက်သေခံကတ်ပြား၊ အမတ (ခေါ်) NRC ကတ်ပြားများ ကိုင်ဆောင်ခဲ့ကြ ရခြင်းဖြစ်ပါ သည်။ နည်းဥပဒေ-၁၃(၁)(က)အရ မှတ်ပုံတင်စာရင်း ရေးသွင်းပြီးသူအချို့အား ယာယီသက်သေခံ လက်မှတ် များ ထုတ်ပေးပါသည်။ White Card ဟု ခေါ်ဆိုကြပါ သည်။ထိုစဉ်ကယာယီသက်သေခံလက်မှတ်ကို မည်သည့် အတွက် ကြောင့် ထုတ်ပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်း နည်းဥပဒေ ရှင်းလင်း ချက်မရှိသလို ကိုင်ဆောင်ခဲ့သူများလည်း သေချာစွာ မသိရှိ ကြပါ။ ထိုသူများသည် နိုင်ငံခြားသား များမဟုတ်တာ သေချာပါသည်။

နည်းဥပဒေ-၃၃(က) (ခ)တွင် ၁၉၄ဝ-ပြည့် နှစ် နိုင်ငံခြားသားမှတ်ပုံတင်ရေး နည်းဥပဒေများအရ မှတ်ပုံ တင်ထားသည့် နိုင်ငံခြားသား များသည် ဤနည်းဥပဒေများ အရ မှ တ်ပုံတင်ထားသူများ ဖြစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်ဟု အတိအလင်းပြဋ္ဌာန်း ထားချက် အရ ဤနည်းဥပဒေသည် ၁၉၄ဝ-ပြည့်နှစ် နည်းဥပဒေအရ နိုင်ငံခြားသားမှတ်ပုံတင် လက်မှတ်(ဃ) ကိုင်ဆောင်သူများကို နိုင်ငံခြားသား အဖြစ် မှတ်ယူ ခြင်းဖြစ် ကြောင်း ထင်ရှားနေရာ ၁၉၅၁-ခုနှစ် နည်း ဥပဒေ ၁၂ (၁)အရ မှတ်ပုံတင်သော အမျိုးသား မှတ်ပုံတင် သက်သေခံကတ်ပြား (NRC) ကိုင်ဆောင် ထား သူများ သည် ၁၉၄၇-ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ ဥပဒေ အရ နိုင်ငံသား များသာဖြစ်ကြောင်း မလွဲမသွေမှတ်ယူရ မည်သာ ဖြစ်ပါ သည်။ ၁၉၇၄-ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေ ပုဒ်မ-၁၄၅အရလည်း နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးသူများ ဖြစ်ပါသည်။