ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ရိုဟင္ဂ်ာေတြကို ဆန္႔က်င္ရာ၌ မုဒိမ္းက်င့္ျခင္းကို လက္နက္အျဖစ္သံုးေၾကာင္း – အစီရင္ခံစာသစ္။

ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၂၁ ၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။
ထုတ္ျပန္ခ်က္။
ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ရိုဟင္ဂ်ာေတြကို ဆန္႔က်င္ရာ၌ မုဒိမ္းက်င့္ျခင္းကို လက္နက္အျဖစ္သံုးေၾကာင္း – အစီရင္ခံစာသစ္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ဆန္႔က်င္သည့္ “နယ္ေျမရွင္းလင္းသည့္ စစ္ဆင္ေရး” တြင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈကို ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ စံနစ္တက် က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသံုးျပဳခဲ့ေၾကာင္း အေထာက္အထား ေဖၚျပသည့္ ဤအစီရင္ခံစာကို ကုလာတန္သတင္းကြန္ယက္မွ ယေန႔ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။“မုဒိမ္းက်င့္မိန္႔” အစီရင္ခံစာသည္ မုဒိမ္းအက်င့္ခံရၿပီး လြတ္ေျမာက္လာသူ အမ်ိဳးသမီး ၈ဦးအပါအ၀င္ဒုကၡသည္ ၃၆ ဦး၊ ၏ ထြက္ဆိုခ်က္ အေပၚ အေျခခံ၍ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း တေလွ်ာက္ရိွ ရြာမ်ားမွ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ မိန္းခေလး ၃၀၀ ေက်ာ္ ကို အစိုးရစစ္တပ္မွ မုဒိမ္းက်င့္သည့္ သက္ေသကို ေဖၚျပထားသည္။လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္ပြါးသည္ေနရာကို ေျမပံုတြင္ ေဖၚျပရာ၌ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕လည္းပါ၀င္သည္။

မုဒိမ္းမႈ အမ်ားစုမွာ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္မွစ၍ ရာခ်ီေသာ စစ္သားမ်ား ရြာထဲ၀င္လာၿပီး ရြာသားမ်ားကို ထင္ရာျမင္ရာပစ္ခတ္ျခင္း၊ ႏွိပ္စက္ညွင္းပမ္းျခင္း၊ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ အိမ္မ်ားကိုမီးရႈိ႕ျခင္း စလုပ္သည့္ အခ်ိန္မွ စက်ဴးလြန္ခဲ့ၾကသည္။ အိမ္မ်ားထဲတြင္၎၊ ထြက္ေျပးေနေသာအခါ၊ သို႔မဟုတ္ ရြာထဲတြင္ အစုလိုက္၀ိုင္း ဖမ္းထားျခင္းခံရစဥ္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ မိန္းခေလး မ်ားကို မုဒိမ္းက်င့္ၾကသည္။ ဆယ္ဂဏန္း မ်ားစြာရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ မိန္းခလး တို႔မွာ ေမယူေတာင္တန္းကိုေက်ာ္၍ဘဂၤါလားေဒရွ္႕ နယ္စပ္ ဘက္ေျပးလာစဥ္ မုဒိမ္းက်င့္ခံၾကရသည္။

စစ္သားတို႔က အုပ္စုလိုက္ ေျဗာင္ မုဒိမ္းက်င့္ၾကသည္။ တျခားစစ္သာမ်ား အရပ္သာမ်ား ေရွ႕တြင္ပင္ က်ဴး လြန္ၾကသည္။ ဤသည္မွာ သူတို႔အတြက္ အေရးယူျခင္းမွ ကင္းလြတ္ေၾကာင္း စိတ္ခ်ေနပံုရသည္။ မုဒိမ္း က်င့္ရန္ အတြက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုလည္း စစ္စခန္းမ်ားတြင္ ဖမ္းဆီးထားသည္။

မုဒိမ္းအျပင္ တျခား ရက္စက္သည့္ ႏွိပ္စက္သည္နည္းမ်ားကိုလည္း သံုးေသးသည္။ သြားျဖင့္ကိုက္ျခင္း၊ ရိုက္ႏွက္ျခင္း၊ ဒါးျဖင့္မႊန္းျခင္း၊ အရွင္လတ္လတ္ မီးရႈိ႕ျခင္းတို႔ကိုလုပ္သည္။ ေနရာ ၁၂ ခုတြင္ ငယ္ရြယ္ သည့္ မိန္းခေလးမ်ားအပါအ၀င္ မုဒိမ္းက်င့္ခံရသူမ်ား အသတ္ခံရသည္၊ ရက္စက္စြာ လွီးျဖတ္ခံရေသာ ဒဏ္ရာမ်ား ေၾကာင့္ ေသဆံုးၾကရသည္။

“ ရိုဟင္ဂ်ာျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ပင္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ မိန္းခေလးတို႔ဟာ မုဒိမ္းအက်င့္ခံရ၊ ကိုယ္အဂၤါ ျဖတ္ ေတာက္ ခံၾက ရတယ္။” ဟု အဓိက သုေတသီ မစၥ ရာဇီယာ စူလတန္နာ ေျပာသည္။ “ လူမ်ိဳး တုန္းေစေရး အတြက္ မုဒိမ္း က်င့္မႈ ကို လက္နက္လို အသံုးခ်တာ”။

အစီရင္ခံစာက ျမန္မာအစိုးရအား စစ္တပ္ကို မ်က္စိမွိတ္ မကာကြယ္ဖို႔ႏွင့္ အရပ္သားေတြအေပၚ အစီအစဥ္ရွိရွိ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ မုဒိမ္းမႈအပါအ၀င္ တျခား ႏွိပ္စက္မႈတို႔အတြက္ စစ္တပ္အာဏာပိုင္ တစုလံုးကို တာ၀န္ ယူခိုင္း ရန္ တိုက္တြန္းထားသည္။

“ရိုဟင္ဂ်ာ အမ်ိုးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းခေလးမ်ားခံစားရသည့္ တုန္လႈပ္ေျခာက္ျခားဖြယ္ရာ ျဖစ္ရပ္ေတြက မေျပာ ျပႏိုင္ ေလာက္ေအာင္ ဆိုး၀ါးလြန္းတယ္။ အခုေတာ့ အမိန္႔ေပးတဲ့ သူေတြကို တာ၀န္ခံခိုင္းရေတာ့မယ္။” ဟု မစၥ ရာဇီယာက ေျပာသည္။

အစီရင္ခံစာကို ၀က္ဖ္ဆိုက္တြင္ ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။ ( အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္သာ ျဖစ္သည္။)

Click to access RapebyCommandWeb3.pdf

Click to access rapebycommandweb3.pdf

ဆက္သြယ္ရန္ – ရာဇီယာ စူလတန္နာ – + ၈၈၀ ၁၈၁၈၄၆၆၀၇၈ ( အဂၤလိပ္ဘာသာ)
တင္စိုး – +၈၈၀ ၁၇၁၄၃၈၁၁၁၀ ( ျမန္မာ ၊ အဂၤလိပ္ ဘာသာ)

Leave a Reply