ေမာင္ေတာတြင္ ေရငံငါး ရွားပါးမႈ ၾကံဳေတြ႕ေနရ

ေမာင္ေတာျမိဳ႕ရွိ ျမိဳ႕မေစ်းတြင္ လြန္ခဲ့ေသာ အပတ္ မွ စ၍ ေရငံငါးမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္း မရွိသည့္ အတြက္ ျပည္သူမ်ား ငါးရွားပါးမႈ ႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနေၾကာင္း ေမာင္ေတာျမိဳ႕မွ လူၾကီး ဦးေဇာ္ေကာ္ရီယာ မွ ေျပာျပသည္။
“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေရငံငါးမ်ား မေတြ႔ရဒါ တပတ္ရွိေနျပီး၊ ေမာင္နီေက်းရြာ မွ တံငါးသည္မ်ားကုိ အစုိးရ တာ၀န္ရွိသူေတြက တားျမစ္ထားတဲ့အတြက္ တံငါးသည္ေတြ ပင္လယ္ျပင္ကုိ ငါးဖမ္းရန္ မသြားဒါ အတြက္ျဖစ္တယ္။”

ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ရြာ သည္ အစုိးရမွ ေကာက္ခံေနသာ လူဦးေရးစာရင္း ေကာက္ခံမႈတြင္ ပါ၀င္ျခင္းမရွိသည့္ အတြက္ နယ္စပ္ေဒသ ေစာင့္ေရွာက္ေရး ရဲ တပ္ဖြဲ႕၏ တားျမစ္သည့္အတြက္ ရြာ မွ တံငါးသည္မ်ား ပင္လယ္ျပင္သုိ႕ ငါးဖမ္းရန္ မသြားႏုိင္ေၾကာင္း ၎ရြာ မွ တံငါးသည္ အာမိရ္ဟာမ္ဇာ၏ ေျပာျပခ်က္
အရ သိရသည္။

ေမာင္ေတာတြင္ ယခုအခါ ငါးကန္ ႏွင့္ ဆည္ေျမာင္မ်ား ရွိ ငါးမ်ားကုိ ရရွိႏုိင္ေသာ္လည္း  တကီလုိကုိ ၇၀၀ မွ ၉၀၀ က်ပ္ ထိ ေရာင္းခ်ေနေသာေၾကာင္း ျပည္႔သူလူထူမ်ားမွာ ၀ယ္ယူ စားသုံးရန္ အခက္အခဲ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဟင္းသီးဟင္းရြက္ႏွင့္ ပဲမ်ား၊ ေခ်ာင္းႏွင့္ ေျမာင္းမ်ားမွ ဖမ္းထားေသာ ငါးငယ္လည္မ်ားကုိသာ ေမာင္ေတာျမိဳ႕သူ/သား မ်ားက စားသုံးေနရေၾကာင္းသိရသည္။

သုိ႕ေသာ္၊ ေမာင္ေတာျမိဳ႕မွ အမည္မေဖၚလုိသူ အရာရွိတဦးကမူ တံငါးသည္မ်ားကုိ နယ္စပ္ေဒသ ေစာင့္ေရွာက္ေရး ရဲ တပ္ဖြဲ႕ မွ ပိတ္ပင္ထားသည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ သက္ဆုိင္ရာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွ သာ ပိတ္ပင္ထားသည့္ျဖစ္ေၾကာင္ ေျပာဆုိသည္။

ေမာင္ေတာျမိဳ႕ရွိ အရာရွိမ်ားျဖစ္ေသာ နယ္စပ္ေဒသ ေစာင့္ေရွာက္ေရး ရဲ တပ္ဖြဲ႕၏ ညြန္႔ၾကားေရးမွဴး ခ်ဳပ္ ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ခရုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရး ႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အား ဦးစီးမွဴးမ်ားသည္  ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏွစ္ ၃၀ ၾကာျပီးမွ မတ္လ ၃၀ ရက္မွ ဧျပီလ  ၁၀ ရက္ ထိ ေကာက္ခံေသာ သန္းေခါင္း စာရင္းတြင္  ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳး အစား ဘဂၤါလီ ဟု ေခၚဆုိရန္ စည္းရုံးခဲ့ေသာ္လည္း ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားမွ လက္မခံသည့္အတြက္ ယေန႕ထိ ရက္ကုိ ေရြ႕ေျပာင္းထားသည္။ အစုိးရ မွ နည္းပုံစံ အမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ သုံးျပီး ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ စာရင္းေကာက္ခံမႈတြင္ ပါ၀င္လာရန္ ၾကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္း ရုိဟင္ဂ်ာ မ်ား လက္မခံသည့္အတြက္ ယခုအခါ သန္းေခါင္းစာရင္းမဟုတ္ဘဲ၊ လူဦးေရးစာရင္းေကာက္ခံျခင္းကုိ ျပဳလုပ္ေနသည္။ ၎လူဦးေရးစာရင္းေကာက္ခံသည့္ ပုံစံတြင္မူ ေခါင္စဥ္အျဖစ္ “ခုိး၀င္လာေသာ ဘဂၤါလီမ်ား စာရင္း” ဟု ေဖၚျပထားသည္အတြက္ ၇ုိဟင္ဂ်ာမ်ား ပါ၀င္လာျခင္းမရွိေခ်။ ၎အတြက္ အစုိးရ မွ ရုိဟင္ဂ်ာ ေက်းရြာသားမ်ား၏ စား၀တ္ေနရပ္မ်ား အား နည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ေနၾကာင္း ေမာင္ေတာျမိဳ႕မွ ေက်ာင္းဆရာတဦးျဖစ္သူ ေရာ္ဖိက္မွ ေျပာျပသည္။

Leave a Reply