ျမန္မာႏိုင္ငံ အမိ်ဳးသား လူ ့အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံ (၂/၂၀၁၄) အား ကန္ ့ကြက္ျခင္း

အာရ္ကာန္ ရုိဟင္ဂ်ာ အမ်ိဳးသား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္

အာရ္ကာန္၊ ျမန္မာျပည္

ျမန္မာႏိုင္ငံ အမိ်ဳးသား လူ ့အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံ (၂/၂၀၁၄) အား ကန္ ့ကြက္ျခင္း
ရက္စြဲ႕။ ၁၉ ၊ ၀၂ ၊၂၀၁၄

ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသား လူ ့အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ၊ ေမာင္းေတာျမိဳ ့နယ္၊ ဒုခ်ီးရားတန္းေက်းရြာ၌ ျဖစ္ပြါးခဲ့ေသာ လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္္သည့္ ကိစၥႏွင့္္ပါတ္သက္၍  ေဖေဖၚဝါရီလ (၁၄) ရက္ေန ့တြင္အစီရင္ခံစာ (၂/၂၀၁၄) တစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္လုိက္သည္ကို ေလ့လာေတြ ့ရွိရပါသည္။

အဆိုပါ အစီရင္ခံစာ၌ ေရးသားေဖာ္ျပထားခ်က္မ်ားသည္ လံုးဝဘက္လိုက္ျခင္း၊ အမွန္တရားကို ထိန္းခ်န္ထားျခင္း၊ လူမ်ိဳး-ဘာသာခဲြျခားမွ ုမ်ားကို ေရွ ့တန္းတင္ေရးသားျခင္း မ်ွသာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ARNO အေန ျဖင့္ ျပင္းထန္စြာ ရွဳတ္ခ်လိုက္ပါသည္။
အဆိုပါ လူ ့အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္၏ အဖြဲ ့ဝင္ (၄) ဦးပါ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ ့သည္ ဇြန္နဝါရီလ (၃၀) ရက္ေန ့မွ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၃) ရက္ေန ့အထိ ဒု-ခ်ီးရားတန္းသိို ့ သြားေရာက္ကာ လူအေတာ္မ်ားမ်ားအား စိစစ္၍ စံုစမ္းစစ္ေဆးမွ ုမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ၊ လူအေသအေပ်ာက္မ်ားရွိသည္ဟူေသာ သာဓကမ်ား မေတြ ့ရွိခဲ့ေၾကာင္း…ဟူသည့္အေရးအသားႏွင့္ ပါတ္သက္၍ ထိုကာလအတြင္း အခင္းျဖစ္ပြါးခဲ့ေသာ ဒုခ်ီးရားတန္းရြာ၌ ရြာလံုးကၽြတ္နီးပါး ထြက္ေျပးခဲ့ရမွ ုေၾကာင့္ ရြာသူ/သားဟူ၍ မရွိသေလာက္ပင္ျဖစ္သည္။ ထို ့အျပင္ ဧရာဝတီသတင္းဌာနမွ ေဆာင္းပါးရွင္ စေနလင္း၏ ယခုလ(၁၅) ရက္ေန ့တြင္ ပံုႏိွွပ္ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ ဒုခ်ီးရားတန္းသို ့ အေရာက္သြားျခင္း ေဆာင္းပါတြင္ ယခုအခ်ိန္အထိ အဆိုပါေက်းရြာ၌ အမ်ိဳးသား (၁၀) ဦးဝန္းက်င္ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး (၁၅) ဦးဝန္းက်င္ေသာ ေနထိုင္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ဒုခ်ီးရားတန္း အလယ္ရြာတြင္မူ လူတစ္ဦးပင္မရွိ ေၾကာင္း၊ မီးမေလာင္ဘဲရွိေနသည့္   ေနအိမ္အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္လည္း လူသူေနထိုင္ျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း…ဟူ၍ ေဖာ္ျပပါရွိရာ၊ လံုျခံဳေရးတပ္ဖဲြ ့ဝင္မ်ားႏွင့္ ရခိုင္လူသတ္ဂိုဏ္းအား ေၾကာက္ရြ ့ံရေသာေၾကာင့္ လာေရာက္္မေနရဲျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

သို ့ေသာ္လည္း ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ယင္းတို ့၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ထိုရြာမွ အမိ်ဳးသမီး (၂၀၀) ေက်ာ္ကို ဒု-ခ်ီးရားတန္း အလယ္ရြာရွိ စာသင္ေက်ာင္း၌ ေတြ ့ဆံုေမးျမန္ခဲ့သည္ဟု ဆင္ျခင္မဲ့စြာ ေရးသားထားသျဖင့္ ထိုအေရအတြက္သည္ စစ္အစိုးရ၏ ေဒသဆိိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားကအနီးအနားမွ ေက်းရြာသူ/သားမ်ားအားျခိမ္းေျခာက္၍ ေခတၱေခၚယူ ေပးေတြ ့ခဲ့သူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ခ်ီးရားတန္းရြာသူမ်ား မလ်ဥ္းမဟုတ္ပါ။တဖန္ ေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာထဲ၍ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ရပ္လူၾကီးမ်ားအား ေတြ ့ဆံုခဲ့သည္ဟု   ေရးသားထားရာ၊ ထိုအၾကာင္းအရာသည္ ေဟာင္းႏြမ္းေနျပီးျဖစ္ေသာ စစ္အာဏာပိုင္တို္ ့၏ လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္ တစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း  ေထာက္ျပအပ္ပါသည္။

ေကာ္မရွင္သည္ ယင္းတို ့အားအသတ္ခံရသူ (၅၂) ဦး၏စာရင္းကို ေပးခဲ့ျခင္းမရွိဟု ဘူးကြယ္ေနျခင္း သည္ဂုဏ္သိကၡာမဲ့စြာ လိမ္လည္ေဖာ္ျပခ်က္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရိုးသားမွ ုကင္းမဲ့လ်က္ရွိသည္။

အဆိုပါ ေကာ္မရွင္အဖဲြ ့မွ ေတြ ့ဆံုခ့ဲသူ ရိုဟင္ဂ်ာထဲမွ တိုက္ရိုက္ေပးအပ္ခဲ့ေသာ အဆိုပါ (၅၂) ဦး ၏ စာရင္းကို ARNO မွ လက္ဝယ္ရရွိထားျပီ ျဖစ္သည့္္အျပင္၊ အတည္ျပဳရသည့္ အျခား အသတ္ခံရသူမ်ားစာရင္းပါ စံုစမ္းရယူထားရာ၊ ေသဆံုးခံရသူ စုစုေပါင္း (၉၃) ဦီးစာရင္းကိုမူ ဇြန္နဝါရီလထုတ္ Arakan လစဥ္ထုတ္စာေစာင္ ျမန္မာပိုင္းတြင္ ္ေရးသားထုတ္ေဝခဲ့ျပီျဖစ္ပါ သည္။
၄င္းအျပင္ ARNO မွ အဆိုပါ ဒု-ခ်ီးရားတန္းေက်းရြာမွ အသက္ကယ္ထြက္ေျပးလာသူ မ်က္ျမင္သက္ေသအခ်ိဳ ့အား ဗီဒီယိုမွတ္တမ္းမ်ားျဖင့္ ေတြ ့ဆံုေမးျမန္ထားသည့္ အေထာက္အထားမ်ား လက္ဝယ္ထားရွိရာ ယင္းတို ့ထဲတြင္ အရိုက္ခံရမွ ုေၾကာင့္ အတြင္းေၾက ဒါဏ္ရာရသူတစ္ဦးႏွင့္ ေသနတ္က်ည္ထိမွန္ သူတစ္ဦးလည္း ပါရွိပါသည္။

ထို ့အျပင္ ရိုဟင္ဂ်ာတို ့က မိမိကိုယ္ကိုရိုဟင္ဂ်ာဟုေခၚထြင္ရမည္ဟုဆိုလၽွင္ ထိုအခ်က္သည္ ရိုဟင္ဂ်ာတို ့၏ အခြင့္အရး တစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသား လူ ့အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္သည္ ယင္းတို ့၏အစီရင္းခံစာတြင္ အဆိိုပါလူမ်ိဳး၏ အခြင့္အေရးကို ေလးစားမွ ုမျပဘဲ ဘဂၤလီမ်ားဟု ေရးသားေဖာ္ျပလာျခင္းသည္ ယင္းတို ့၏ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးမ်ားကို ဆံုးရွဳးေစလိုသည့္ ဆႏၦႏွင့္ တစ္ဘက္ႏိုင္ငံမွ မတရားခိုးဝင္လာသူမ်ားအျဖစ္ အေရးယူေစလိုမွ ုစသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ေရးသားေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္၊ထိုကဲ့သို ့ရိုင္းစိုင္းစြာ ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္အား ဆန္ ့က်င္ရွဳတ္ခ်ပါသည္။

သို ့ျဖစ္၍ ဤျမန္မာႏိိုင္ငံ အမ်ိဳးသား လူ ့အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာ (၂/၂၀၁၄) သည္ ေပၚတင္ လိမ္လည္မွ ုၾကီး တစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ျမန္မာစစ္အစုိးရ အာဏာပုိင္တုိ႔မွ ညြန္႔ၾကားထားသည့္အတုိင္း  ယင္းတုိ႔အလုိက် ႏွင့္ မ်က္ႏွာလို၊ မ်က္ႏွာရ ေရးသားခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္္အျပင္ အဆိုပါ လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မွ ုၾကီး၏ မွန္မွန္ကန္ကန္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈတစ္ရပ္ မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ အဆိုပါ အစီရင္ခံစာအားဆန္ ့က်င္ကန္ ့ကြက္လိုက္ပါသည္။

သို ့ျဖစ္၍ ဒု-ခ်ီးရားတန္းတြင္ အစုလိုက္ အျပံဳလိုက္ သတ္ျဖတ္ခံရမွ ုအမွန္တရားကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ ေဆာင္ရြက္ရန္ၽႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ဘဝလံုျခံဳမရွိေသာ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးစုတို ့အား အကာအကြယ္ေပးရန္ ARNO မွ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဖြဲ ့အစည္းမ်ားအား ေတာင္းဆိုလိုက္ပါသည္။

အေသးစိတ္ သိရွိလိုပါက-
ႏုရုလ္အစၥလာမ္ (+၄၄ ၇၉၄၇ ၈၅၄၆ ၅၂)
ဟာဘီဘုရ္ရဟ္မန္ (+၈၈၀ ၁၈၁၇၀၁၂၉၂၉)
အီးေမလ္-info@rohingya.org
http://www.rohingya.org
သို ့ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.