လူဦးေရ ႏွင့္ အိမ္ အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္း ဥပေဒ

လူဦးေရ ႏွင့္ အိမ္ အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္း ဥပေဒ
၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒ အမွတ္ ၁၉
၁၃၇၅ ခုႏွစ္၊ ၀ါဆုိလျပည္ေက်ာ္ ၇ ရက္
၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ  ၂၉ ရက္

နိဒါန္း

ႏုိင္ငံေတာ္၏ လူဦးေရ၊ တိရစၦာန္၊ အေဆာက္အအုံ၊ ပစၥည္း၊ လုပ္ငန္းစာရင္းမ်ားႏွင့္စာရင္းအင္းဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ တိက် မွန္ကန္စြာ ရရွိႏုိင္ရန္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူျခင္း၊ ယင္းသို႔ ေကာက္ယူ ရာတြင္ ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညြန္းမ်ားႏွင့္ အညီ ေကာက္ယူျခင္းႏွင့္  ယင္းစာရင္း ဇယားမ်ားကုိ အေျခခံ၍ ႏုိင္ငံ ေတာ္၏ လူမႈစီးပြား ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရး ဆုိင္ရာ ကိစၥမ်ားတြင္ အက်ိဳးရွိစြာ အသုံးျပဳျခင္းတိုျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သည္ ဤဥပေဒကုိ ျပဌာန္းလုိက္သည္။
ဤ လူဦးေရ ႏွင့္ အိမ္ အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္း ဥပေဒမ်ားကုိ အေသးစိတ္ ေလ့လာလုိပါက ဤေနရာတြင္ ႏွိပ္ပါ။

Leave a Reply