ႏုိင္ငံသားတုိင္းသည္ ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္း လြတ္လပ္စြာ အေျခစုိက္ ေနထုိင္ခြင့္ ရွိ – မရွိ

ေဆာင္ပါးအျပည့္အစုံ ကုိ ဖတ္လုိလွ်င္ ဤေနရာတြင္ ခလိပ္ႏွိပ္ပါ။

Leave a Reply