အမ်ိဳးသား ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရး ဒီမုိကရက္တစ္ ပါတီ၏ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္သုိ႕တင္ျပသည့္ စာတမ္း

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း မီွတင္းေနထုိင္ၾကေသာ ေဒသခံ အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္မ်ားသည္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ လည္းေကာင္း၊ သဘာ၀အေလ်ာက္ ေမြးရာပါ ႏုိင္ငံသား ျဖစ္၍လည္း ေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာ ႏုိင္ငံေတာ္၏ တုိင္းရင္းသား ႏုိင္ငံသား ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္သုိ႕ တင္ျပသည့္ စာတမ္း

စာတမ္း အျပည့္အစုံ ကုိ ဖတ္လုိလွ်င္ ဤေနရာတြင္ ခလိပ္ႏွိပ္ပါ

Leave a Reply