တည္ျငိမ္မူကို ပ်က္ျပားေစရသည့္ အေၾကာင္းအရင္း။

ေဆာင္ပါးအျပည့္အစုံ ကုိ ဖတ္လုိလွ်င္ ဤေနရာတြင္ ခလိပ္ႏွိပ္ပါ။

Leave a Reply