အမ်ိဳးသား ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရး ဒီမုိကရက္တစ္ ပါတီ၏ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္သုိ႕တင္ျပသည့္ စာတမ္း

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း မီွတင္းေနထုိင္ၾကေသာ ေဒသခံ အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္မ်ားသည္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ လည္းေကာင္း၊ သဘာ၀အေလ်ာက္ ေမြးရာပါ ႏုိင္ငံသား ျဖစ္၍လည္း ေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာ ႏုိင္ငံေတာ္၏ တုိင္းရင္းသား ႏုိင္ငံသား ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္သုိ႕ တင္ျပသည့္ စာတမ္း

စာတမ္း အျပည့္အစုံ ကုိ ဖတ္လုိလွ်င္ ဤေနရာတြင္ ခလိပ္ႏွိပ္ပါ

ႏုိင္ငံသားတုိင္းသည္ ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္း လြတ္လပ္စြာ အေျခစုိက္ ေနထုိင္ခြင့္ ရွိ – မရွိ

ေဆာင္ပါးအျပည့္အစုံ ကုိ ဖတ္လုိလွ်င္ ဤေနရာတြင္ ခလိပ္ႏွိပ္ပါ။

Police officer’s transfer after bribing in Maungdaw Town

Maungdaw, Arakan State: Police Sub-Inspector (SI) U Than Tin was transferred recently  to Kyauk Nimaw village tract  of Rambree Township from Maungdaw Town as a position of Officer-in-Charge (OC) after sectarian violence in Maungdaw in  June last year. He again is trying to transfer to Maungdaw after bribing to the higher officer, according to a police aide from Maungdaw Town.
Continue reading “Police officer’s transfer after bribing in Maungdaw Town”