ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခ့ဲေသာ ပဋိပကၡ ႏွင့္ ပတ္သတ္၍ သမၼတက ဖြဲ႔စည္းေပးလိုက္ေသာ ေကာ္မရွင္ အေပၚ သေဘာထား ေၾကျငာခ်က္ ထုတ္ျပန္ျခင္း

ျပည္ပေရာက္အမ်ဳိးသား လူ႔အခြင့္အေရး ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ ၏ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခ့ဲေသာ ပဋိပကၡ ႏွင့္ ပတ္သတ္၍ သမၼတက ဖြဲ႔စည္းေပးလိုက္ေသာေကာ္မရွင္အေပၚသေဘာထား ေၾကျငာခ်က္ ထုတ္ျပန္ျခင္း ကုိ အျပည့္အစုံ ေလ့လာလုိပါ ဤေနရာတြင္ ႏွိပ္ပါ။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.