ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခ့ဲေသာ ပဋိပကၡ ႏွင့္ ပတ္သတ္၍ သမၼတက ဖြဲ႔စည္းေပးလိုက္ေသာ ေကာ္မရွင္ အေပၚ သေဘာထား ေၾကျငာခ်က္ ထုတ္ျပန္ျခင္း

ျပည္ပေရာက္အမ်ဳိးသား လူ႔အခြင့္အေရး ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ ၏ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခ့ဲေသာ ပဋိပကၡ ႏွင့္ ပတ္သတ္၍ သမၼတက ဖြဲ႔စည္းေပးလိုက္ေသာေကာ္မရွင္အေပၚသေဘာထား ေၾကျငာခ်က္ ထုတ္ျပန္ျခင္း ကုိ အျပည့္အစုံ ေလ့လာလုိပါ ဤေနရာတြင္ ႏွိပ္ပါ။

Leave a Reply