ရုိဟင္ဂ်ာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္

၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ ၁ ရက္

ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ရုိဟင္ဂ်ာအေပၚ က်င့္သုးံလ်က္ရွိေသာ အသားအေရာင္ ခြဲျခားဆက္ဆံေရး (Apartheid) သည္ အျပည္ျပည္ ဆုိင္ရာ အသုိင္းအဝန္းမ်ားအေနျဖင့္ ပူပန္ေသာကေရာက္သင့္။

ရခုိင္ျပည္နယ္မွ ရုိ္ဟင္ဂ်ာ မူဆလင္မ်ား အေပၚအသားအေရာင္ ခြဲျခားရန္၊ ျမန္မာျပည္တဝွမ္း စည္းရုးံ လွဳးံေဆာ္  အသက္သြင္းလ်က္ရွိသည့္ ‘’ ရခိုင္အမ်ဳိးသာမ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးပါတီ ‘’ (RNDP ) အား ေအာက္တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိး ထားသည့္ ပါတီအသင္းအဖြဲ႕မ်ားမွ ျပင္းထန္စြာ ရွဳတ္ခ်လုိက္ပါသည္။

RNDP ပါတီ၏ ဇြန္လ ( ၂၆ ) ရက္ ၊ ၂၀၁၂ ရက္စြဲ႕ပါ ထုတ္ျပန္ေက်ညာခ်က္ထဲတြင္– ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ကာလၾကာရွည္စြာ ကတည္းကေနထုိင္လ်က္ရွိသည့္ ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳး တစ္ရပ္လုးံအား ‘’ မတရား က်ဴးေက်ာ္ ဝင္ေရာက္ လာသူ ဘဂၤါလီ လူမ်ဳိး ‘’ ဟူ၍ စြတ္စြဲသည္။ ၎အျပင္ RNDP သည္၊ အဆုိပါေက်ညာခ်က္တြင္ ရခုိင္လူမ်ဳိး ၊ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား ေနထုိင္လ်က္ရွိသည့္ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ျမိဳ႔နယ္တုိင္းႏွင့္ေက်းရြာတုိင္းမွ ရုိဟင္ဂ်ာတုိ႔အား ခြဲျခားေခၚထုတ္ပစ္ျပီး ၊ေနရာေဒသအသစ္ တစ္ခုခုတြင္ သီးသန္႔ေနရာ ခ်ေပးရန္ အစုိးရ ႏွင့္ ျပည္သူတစ္ရပ္လုးံအား တုိက္တြန္း ႏုဳိးေဆာ္လုိက္ပါသည္။ ဆက္လက္၍ ယင္းတုိ႔သည္ ကမၻာ႕ ကုလသမဂၢ ႏွင့္ အျခား အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အေထာက္အကူျပဳမည့္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားအား အျမန္ဆုံး ညိုႏွဳိင္း တုိင္ပင္ျပီး၊ သတ္မွတ္ ထားသည့္ကာလတုိတစ္ခုအတြင္း မတရား က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္ ေနထုိင္သူ ဘဂႍါလီမ်ား အား တတိယ ႏုိင္ငံတစ္ခု သုိ႔ ေျပာင္းလဲ ေနရာခ်ထား ရန္လည္း ေတာင္းဆုိလုိက္ပါသည္။

လက္တေလာျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေနသည့္ လူမ်ဳိးေရး ပဋိပကၡ အသြင္ေဆာင္ ၊ ရိုဟင္ဂ်ာ လူထုအား သတ္ျဖတ္ ေခ်မုန္းသည့္ပြဲေတာ္ၾကီး ဖန္တီးရာ၌ စစ္တပ္၊ လုံထိန္း ၊ နစက ၊ ခုိင္မာစၥာ လက္နက္တပ္ဆင္ထားသည့္ ရခုိင္ လက္နက္ကုိင္းမ်ား (သုိ႔) ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳသည့္ အစၥန္းေရာက္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ ၊  ရခုိင္အမ်ဳိးသာမ်ားက ရာေပါင္းမ်ာစြာေသာ ရုိဟင္ဂ်ာမူဆလင္တုိ႔အား သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ထိခုိက္ဒဏ္ရာ ရေစျခင္း၊ ဗလီဝတ္ေက်ာင္းေတာ္မ်ားႏွင့္ ေက်းရြာ အုပ္စုေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာတုိ႔ကုိ ပ်က္စီးျခင္း၊ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာ အုိးအိမ္မ်ား မီးရွဴိးပစ္ျခင္း၊ ထုိ႔အျပင္တန္ဖုိးအားျဖင့္ မေဖာ္ျပနိဳင္ေလာက္သည့္ ရုိဟင္ဂ်ာတုိ႔ပုိင္ ဥစၥာစည္း စိမ္မ်ားကုိခုိးဝွက္၊ လုယက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိရာ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အပါအဝင္ အရြယ္ မ်ဳိးစုံ ရုိဟင္ဂ်ာက်ား၊မတုိ႔သည္ အငတ္ေဘးကုိရင္ဆုိင္ေနရသျဖင့္ မခံမရပ္ႏိုင္ျဖစ္လ်က္ နတ္ျမစ္ကုိ ကူး၍ ထြက္ေျပးရန္ ၾကိဳးပမ္းခဲ့ေလသည္။ သုိ႔ရာတြင္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အသိုင္းအဝန္းမ်ားမွ ဤမွ် ေအာ္ဟစ္ ေတာင္းဆုိ္ ေနသည့္ ၾကားမွာပင္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အစုိးရက ယင္းတုိ႔၏ နယ္စပ္ကုိ တင္းက်ပ္စြာ ပိတ္ဆုိ႔ ထားမူေၾကာင့္ အဆုိပါ ထြက္ေျပးလာၾကသူမ်ားသည္ နတ္ျမစ္ ႏွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ တေလွ်ာက္တြင္ ဒလေဟာ ေမွ်ာပါ ေသဆုးံခဲ့ရေလသည္။

ခုိင္လွဳံေသာ အေထာက္အထားမ်ားအရ- ၁၉၄၂ ခု ႏွစ္မွစ၍ ရုိဟင္ဂ်ာ ဦးေရ ၁.၅ သန္းခန္႔တုိ႔သည္ မိမိတို႔ေမြး ရပ္ ရခိုင္ကို စြန္႔ကာ ေျခဦးတည္ရာ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္သုိ႔ အသက္ကယ္ထြက္ေျပး ထိမ္းေရွာင္ခဲ့ရေလသည္။ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ အဏာရွင္ေနဝင္း၏ မဆလ (ျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္လစ္းစဥ္ပါတီ ) ေခတ္မွစ၍ နိဳင္ငံေတာ္ စိမံကိန္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ဘဂၤါလားေဒ့ရွ္ နိဳင္ငံမွ ေမာဂ္ (ခ) ရခုိင္အမ်ဳိးသား ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ တုိ႔ကုိလည္း ရခုိင္ ျပည္နယ္အတြင္း ပုံမွန္ေနရာခ်ေပး ၊ အေျခစုိက္ေနုထုိင္လ်က္ရွိေစခဲ့သည္။ ထုိသူမ်ားအထဲမွေမာဂ္ အမ်ဳိးသား အခ်ိဳ႕သည္ ျမန္မာအစုိးရ၏ အေရးပါအရာေရာက္သည့္ အဆင့္အထိပါဝင္ပါတ္သက္မႈမ်ား ရွိေနပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ယင္းတုိ႔စြတ္စြဲေျပာဆုိေနသည့္အတုိင္း မတရားက်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္ေနထုိင္သူ ရုိဟင္ဂ်ာ ဟူ၍မေတြ႔ခဲ့ ရေပ။ ရခုိင္ေမာဂ္လူမ်ဳိးမ်ားကုိသာ ပင့္ေခၚလာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ယခုကဲ့သုိ႔ ေျပာဆုိ ေနမူမ်ား သည္ နိဳင္ငံေရးအရ နိဳးေဆာ္မူႏွင့္ အစၥလာမ္ဘာသာကုိ ရြံ႕ရွာ ေၾကာက္ရြံ႕မႈမ်ားရွိသည့္ အေယာင္ ၾကိဳတင္ အကြက္ဆင္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤအေၾကာင္းအရာသည္ လူမ်ဳိးေရး အစြန္းေရာက္ ဝါဒီ ရခုိင္ အမ်ဳိးသား မ်ား နွင့္ ဘာသာလူမ်ဳိးျခားမ်ားအား မုန္းတီးေရးဝါဒီတုိ႔က ဘဂၤါလားေဒ့ရွ္မွ အဆက္မျပတ္ဝင္ ေရာက္ အေျခခ် ေနထုိင္လ်က္ရွိေသာ ေမာဂ္ အမ်ဳိးသားမ်ား အေၾကာင္းကုိ ဖုံးကြယ္ထားလုိ ေသာေၾကာင့္၊ ရုိဟင္ဂ်ာတုိ႔အား ခုတံုးလုပ္၊ ဖန္တီးထုတ္လႊင့္ေျပာဆုိေနမူမ်ားသာလွ်င္ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းတုိ႔၏ အဓိကရည္ ရြယ္ခ်က္မွာ “လြတ္လပ္ေသာရခုိင္နိုင္ငံေတာ္ၾကီး “ ထူေထာင္ေရးျဖစ္ျပီး ရုိဟင္ဂ်ာတို႔သည္၊ ယင္းတုိ႕ အၾကံအစည္တြင္ ၾကီးမားသည့္ အတားအဆီး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

RNDP ၏ အျငိဳးၾကီးေသာ ေပက်ံစည္းရုးံ လွဳံ႕ေဆာ္မႈ အစီအရီေၾကာင့္ ယခုလူမ်ဳိးေရး မီးေတာက္မီးလွ်ံၾကီး အရွိန္ရလာျခင္းျဖစ္ျပီး ၊ ရုိဟင္ဂ်ာ ႏွိမ္နင္းေရး စတင္ေနသည့္အခ်ိန္မွ စ၍၊ ယင္းတုိ႔သည္ ျပည္တြင္း/ျပည္ပ၌ ရြံ႕ရွားမုန္းတီးဖြယ္တရားေဟာစည္းရုးံမူကုိလည္းတုိးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေနပါသည္။ ဤရက္စက္ ၾကမ္းၾကဳတ္ သည့္ က်ဴးေက်ာ္တုိက္ခုိက္မူၾကီးသည္  RNDP ၏လက္ရာေျပာင္ေျမာက္သည့္ အၾကံအစည္ျဖစ္ျပီး၊ ဘာသာလူ မ်ဳိးျခားမ်ားအား မုန္းတီးေရးဝါဒီ ရခုိင္ပညာရွင္မ်ား၏ ေဖ်ာင္းဖ်မူေၾကာင့္ ေခါင္းမာသူ စစ္ေခါင္းေဆာင္တုိ႔ ကလည္း မသ္ိက်ဳိးကြ်ံျပဳခဲ့ေၾကာင္း၊ ၾကီးမားစြာထင္ရွားလ်က္ရွိေနပါ သည္။ RNDP ၏ နိဳင္ငံေရးေပၚလစီျဖစ္ေသာ ရုိဟင္ဂ်ာတုိ႔အား “အတင္းေနရာေျပာင္းေရြ႕ျခင္း“ႏွင့္“ တုိင္းျပည္မွ အတင္း ႏွင္ထုတ္ျခင္း“တုိ႔သည္၊ ရခုိင္ ျပည္နယ္တြင္ ရခုိင္ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔၏ တကိုယ္ေတာ္ ဦးေဆာင္ၾကီးစုိးမႈကုိ ေဖာ္ေဆာင္နိဳင္ရန္ ရည္စူးျခင္းျဖစ္ ပါသည္။ ထုိအခ်က္သည္ ရုိဟင္ဂ်ာတုိ႔အား လုးံဝဥႆုံ ေခ်မုန္းသုတ္သင္သည့္ လူမႈဆုိင္ရာျပစ္မွဳၾကီး(Crime Against Humanity) တစ္ရပ္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားသည္။ ယင္းတုိ႔၏ ထြက္ဆုိခ်က္ထဲတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး ဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ ခြဲဲျခားဆက္ဆံေရးကုိ ဆန္႔က်င္သည့္ ျပဌာန္းတုိင္းကုိ ခ်ိဳးေဖါက္သည္။  ၎ ခ်ိဳးေဖါက္သူမ်ားမွာ လုံဝ တာ၀န္ရွိသူ မ်ားျဖစ္သည္။ ျမန္မာနိဳင္ငံ၏ မေရရာေသာ ဒီမိုိကေရစီ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ လူ႔ အခြင့္အေရး တုိးတက္ေရး ျဖစ္ရပ္စဥ္မ်ားတြင္ အတားအဆီး လုပ္ေနျခင္းသည္ ရုိဟင္ဂ်ာတုိ႔ အေနျဖင့္ လုံးဝ တာ၀န္ကင္းေၾကာင္း သံသယမရွိေပ။

ရခုိင္ျပည္နယ္၏ ျမိဳ႕ေတာ္ စစ္ေတြ႔ (Akyab) တြင္ ရုိဟင္ဂ်ာတုိ႔ပုိင္ ေစ်းဆုိင္ခန္းမ်ားႏွင့္ ဥစၥာဓနမ်ားကုိ သိမ္းပုိ္က္ျခင္း၊ အမ်ဳိးသမီးထုအား မုဒိမ္းက်င့္ျခင္း၊ ရုိဟင္ဂ်ာ ပညာတတ္မ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအား ဖမ္းဆီး ခ်ဳပ္ေႏွာင္ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ မွတ္ပုံတင္ႏွင့္ အျခားအေထာက္အထား၊ စာရြက္တမ္းမ်ားကုိ သိမ္း ယူျခင္း ၊ ေငြေၾကး  ညုစ္ျခင္း၊ ခုိးယက္ျခင္း၊ အဖုိးတန္ရတနာ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အျခားဥစၥာဓနမ်ား လုယက္ျခင္း အစရွိသည္ တုိ႔သည္ ေျမာက္ပုိင္း ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ပုံမွန္ က်ဳးလြန္လ်က္ရွိသည့္ လုပ္ရုိးစဥ္ အစဥ္အလာ တစ္ရပ္ျဖစ္လာေလသည္။ အစာေရစာ  ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးေစျခင္း၊ စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ား မလုံမေလာက္ျဖစ္ေစျခင္း ႏွင့္ ေဆးဝါးကုသ ခံယူမူျငင္းဆန္ေစျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် အေသအေပ်ာက္ စာရင္းတုိးပြားလားကာ လူမႈအက်ပ္အတည္း ကုိ အခ်ဳိးခ်ဳိး အေခါက္ေခါက္ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေနပါသည္။

အထက္အေၾကာင္း တရား မ်ားကုိေထာက္ရူ၍ ကၽြန္ေတာ္မ်ား ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္အတုိင္း ပန္ၾကား ေတာင္းဆုိလုိက္ပါသည္။

ျမန္မာအစုိးရသို႔ေတာင္းဆုိခ်က္။

၁။ RNDP ပါတီအား နုိဳင္ငံေရး အသင္းအဖြဲ႔စာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ျပီး ၊ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ဖန္တီးခဲ့ေသာလူမ်ဳိးေရး မျငိမ္မသက္အတြက္ၾကံရာပါ အားလုံးကုိ တရားဥပေဒေၾကာင္းအရ ထိထိေရာက္ေရာက္အျပစ္ေပး အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ပါရန္။

၂။RNDP ႏွင့္ အျခား အစြန္းေရာက္ ရခုိင္အမ်ဳိးသားတုိ႔၏ အထက္ပါ ရြ႕ံရွားမုန္းတီးဖြယ္ အျပဳအမူမ်ားကုိ ခ်က္ ခ်င္း ရပ္ဆုိင္းေပးပါရန္။

၃။ ရုိဟင္ဂ်ာတုိ႔အား အခ်ိန္မဆုိင္း၊ ေနွာင္းေႏွးျခင္းမျပဳဘဲ  လုံေလာက္သည့္ ျပည္တြင္း အကာအကြယ္ ေပးေဆာင္ပါရန္။

၄။ စစ္တပ္၊ လုံထိန္း၊ နစက၊ ရခုိင္လက္နက္ကုိင္မ်ား (သုိ႔) ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္တုိ႕က ရုိဟင္ဂ်ာထု အေပၚက်ဴးလြန္ လ်က္ရွိေသာ မုဒိမ္းက်င့္ျခင္း၊ မတရားခ်ဴပ္ေႏွာင္ျခင္း၊ ေငြညုစ္ျခင္ႏွဳင့္ လူဖမ္း ေငြေတာင္းခံျခင္း၊ ခုိးးဝုက္၊ လုယက္ျခင္း၊ ဥစၥာဓန ပုိ္င္ဆုိင္မွဳမ်ား ဖ်က္ဆိီးပစ္ျခင္း အစရွိသည္တုိ႔ကုိ ခ်က္ခ်င္း ရပ္စဲေအာင္လုပ္ေဆာင္ပါရန္။

၅။ မမွန္ဇာတ္ခင္းျပီး မွားယြင္းသည့္ စြတ္စြဲခ်က္မ်ားျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ စီရင္ဖမ္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအား ျပန္လည္ လႊတ္ေပးပါရန္။

၆။ ရုိဟင္ဂ်ာတုိ႔၏ ေစ်းဆုိင္မ်ား၊ ဥစၥာ ပစၥည္းမ်ား၊ မွတ္ပုံတင္ ကတ္ျပားႏွင့္ အျခားအေထာက္အထားမ်ား သိမ္း ပုိက္ေနမွဳမ်ားကုိ ရပ္ဆုိင္းျပီး၊ ယခင္သိမ္း ယူခဲ့သည္မ်ားကုိျပန္လည္ ေပးေဆာင္ရန္။

၇။ စိတ္ဓါတ္ေရးရာအားျဖင့္ထိခိုက္ဒဏာ္ရာ ရေနသူ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအား ရခုိင္အုိးအိမ္မ်ားျပန္လည္ ေဆာက္ေပး ရန္ အတင္းခုိင္းေစျခင္းကုိ ရပ္ဆုိင္ေပးပါရန္။

၈။ ေသာၾကာေန႔ ဗလီ္ ၌ စုေပါင္းဝတ္ျပဳျခင္း အပါအဝင္၊ လုးံဝ ခ်ဳပ္ခ်ယ္မွဳကင္းေသာ ဘာသာေရး လြက္လပ္ခြင့္ ကို အာမခံခ်က္ေပးပါရန္။

  ကမၻာ႕ကုလသမဂၢသုိ႔ပန္ၾကားခ်က္

၁။  ကမၻာ႔ကုလသမဂၢ၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ  အသုိင္းအဝန္း၊ OIC ၊ ဥေရာပ သမဂၢ ၊ အာဆီယံ ;  အာေမရီကား ျဗိတိန္ ႏွဳင့္ ျမန္မာ့ အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံမ်ား အား ပန္ၾကားလုိ္သည္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား ရင္ဆို္င္ေနရ ေသာ အသားအေရာင္ ခြဲျခားဆက္ဆံေရးဝါဒ (Aparthied) နိဂုးံခ်ဳပ္ေစေရး အတြက္ လုိအပ္သည္မ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ ေဆာင္ရြက္ပါရန္။

၂။  ရခုိင္ျပည္နယ္ အတြင္း အမွန္တကယ္ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာ အေျခအေနအရပ္ရပ္ကုိ လုိအပ္သလုိစီမံကြပ္ ကဲ ႏုိင္ရန္ လြတ္လပ္ေသာ သတင္း ေမဒီယာမ်ားဝင္ေရာက္ သတင္းရယူႏုိင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္။

၃။  ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း မျငိမ္မသက္ျဖစ္ေနရမႈ ႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္အက်ဳိးဆက္မ်ားအာလုးံကုိလြတ္လပ္ျပီး၊ ဘက္လုိက္မွဳ ကင္းမဲ့ေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးမွဳမ်ားျပဳလုပ္ ႏုိင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ပါရန္။

၄။  ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း အထိဒုကၡေရာက္ေနသူမ်ားႏွင့္ အုိးအိမ္ ပ်က္စီး အေျပာင္းအေရြ႕ခံေနသူ အားလုးံကုိ လူမူေရးအေထာက္အပ့ံမ်ား တုိးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ပါရန္း။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစုိးရသုိ႔ပန္ၾကားခ်က္

၁။  အၾကမ္းဖက္မႈ ႏွင့္ ႏွိပ္စက္ခံေနရမႈမ်ားေၾကာင့္ တြက္ေျပးထိမ္းေရွာင္လာၾကသူ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအား ယာယီခုိ လွံဳခြင့္ ႏွင့္ အကာအကြယ္မ်ားေပးေရးကုိ လူမူရွဴေထာင့္မွေန၍ သက္ညုာစြာ စဥ္းစားေပးပါရန္။

၂။  OIC အပါအဝင္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အသုိင္းအဝန္းတုိ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းလက္တြဲကာ ‘’ ရုိဟင္ဂ်ာျပႆနာ ‘’   အ တြက္အျမဲတမ္း ခုိင္မာသည့္ ေျဖရွင္းခ်က္ တစ္ရပ္ ရယူနဳ္ိင္ေရး အတြက္ ၾကိဳးစား လုပ္ေဆာင္ၾကပါရန္။

လက္မွက္ေရးထုိးသူမ်ား

၁။ ရုိဟင္ဂ်ာ အမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ( အာရ္ကာန္) ၊  ARNO

၂။  ျမန္မာ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား အသင္း ( ဂ်ပန္ ) ၊  BRAJ

၃။  ျမန္မာ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား အသင္း (ဂ်ာမဏီ )၊  BRAD

၄။  ျမန္မာ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား အသင္း ( ထုိင္း ) ၊   BRAT

၅။ ျမန္မာ ရုိဟင္ဂ်ာ အသိုင္း အဝန္း ၊ ၾသစေၾကလ်ား ၊  BRCA

၆ ။  ျမန္မာ ရုိဟင္ဂ်ာ အဖြဲ႕ ၊ လန္ဒန္ ၊  BROUK

၇။  ေနာ္ေဝး နဳိင္ငံေရာက္ ရုိဟင္ဂ်ာ အသိုင္းအဝန္း   RCN

၈။  အမ်ဳိးသား လူ႕ အခြင့္အေရး ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ (ျပည္ပ )

၉။  ရုိဟင္ဂ်ာ ဒီမုီကေရစီ အဖြဲခ်ဳပ္ ( ျမန္မာနဳိင္ငံ) ၊     RLDB

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.