ေမာင္ေတာရဲမ်ား လိမ္ညာ ဝါဒျဖန္႕

ေမာင္ေတာ(ကုလားတန္) ။   ။ ေမာင္ေတာျမိဳၽ႕နယ္ ရဲစခန္း မွ ရဲမ်ားသည္  ဟိႏၵဴဘာသာဝင္ လူငယ္အခ်ိဳ႕ကုိ စည္းရုံးျပီး ၎တုိ႕အား ဓါး ထုတ္၊ လွံ၊ ႏွင့္ မီးရွဴးတုိင္းမ်ားကုိ တပ္ဆင္ေပးျပီး၊ ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳးမ်ား၏ အိမ္မ်ားကုိ မီးရွိဳးခုိင္းသည္။ ၎အျဖစ္အပ်က္မ်ားကုိ ဓါတ္ပုံရုိက္ယူေလ့ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

ဟိႏၵဴလူငယ္မ်ားကုိ အသုံးျပဳျခင္းမွာ ၎တုိ႕သည္ ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳး ႏွင့္ ပုံစံတူ၊ ရုပ္တူသျဖင့္၊ ၎တုိ႕ကုိ ရုိဟင္ဂ်ာ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား အျဖစ္ အသုံးျပဳျပီး ရုိဟင္ဂ်ာအိမ္မ်ားကုိ မီးရွဴးခုိင္းသည္။၎တုိ႕ကုိ ဓါတ္ပုံရုိက္ယူျပီး၊ ရုိဟင္ဂ်ာ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက ရခုိင္အိမ္မ်ားကုိ မီးရွဳိးျခင္းျဖစ္သည္ဟု အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ သတင္းဌာနမ်ားသုိ႕ေပးပုိ႕ေနသည္။

၎အျပင္၊ ထုိဟိႏၵိဴလူငယ္မ်ားကုိ ရုိဟင္ဂ်ာဆုိင္မ်ားမွ ဆန္၊ ဆီ၊ ေဆးဝါး ႏွင့္ စားေသာက္ကုန္မ်ား ကုိ  လုယူခုိင္းျပီး ၎အေနအထားကုိ ဓါတ္ပုံ ရုိက္ေနေၾကာင္း၊ ၎တုိ႕ကုိလည္း မိဒိယာတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာလူငယ္မ်ား ရခုိင္ဆုိင္မ်ားမွ ပစၥည္းမ်ားလုယူေနေၾကာင္း မဟုတ္မတရား ဝါဒျဖန္႔ေနေၾကာင္းသိရသည္။

ေမာင္ေတာ ရဲမ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေဒသခံ ရခုိင္မ်ားျဖစ္ျပီး၊ ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္ ႏွင့္  ပတ္သက္၍ အ ေတြ႕အၾကဳံ ရွိေနသူမ်ားျဖစ္သည္။ ေမာင္ေတာျမိဳ႕ မွ ရဲမ်ားသည္ လူမ်ိဳးေရးဆန္ျပီး၊ ရုိဟင္ဂ်ာ ဆန္႔က်င္သူ ရခုိင္တခ်ိဳ႕ႏွင့္  ပူးေပါင္းျပီး ရုိဟင္ဂ်ာအိမ္မ်ားကုိ မီးရွဴးျခင္း၊ ပစၥည္းမ်ားလုယူျခင္း ႏွင့္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ သတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply