အထူးသတင္း ေဆာ္ေမာ္နာရြာ ကုိ ရခုိင္အစြန္းေရာက္သမား မီးေလာင္တုိက္သြင္း

အထူးသတင္း

ေဆာ္ေမာ္နာရြာ ကုိ ရခုိင္အစြန္းေရာက္သမား မီးေလာင္တုိက္သြင္း

ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္  ျမိဳကသူၾကီးေက်းရြာ အုပ္စုရွိ ေဆာ္ေမာ္နာ (သုံးမုိင္ နစက ဂိတ္အနီး) ေက်းရြာ ကုိ ရဃုိင္အစြန္းေရာက္သမားမ်ားက မီးေလာင္တုိက္သျဖင့္ ယၡုအခ်ိန္တြင္ မီးေလာင္လ်ပ္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

လုံျခံဳေရးတပ္ဟု အမည္တြင္ေသာ စစ္တပ္၊ ရဲ။လုံထိန္း ႏွင့္ နစက အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ေဆာ္ေမာ္နာ ေတာင္ပုိင္ တြင္ရွိေသာ ရုိဟင္ဂ်ာရြာမ်ားမွ အကူအညီလာ မေပးႏုိင္ရန္အတြက္ ေညာင္ေခ်ာင္း၊ပန္းေတာင္ျပင္၊ျမိဳမ ကညင္ တန္ ႏွင့္ ျမိဳ႕သူၾကီးေက်းရြာအနီးတြင္ ေသနတ္ျဖင့္ မုိေပၚသုိ႕ေတာင္ပစ္ေနေၾကာင္းသိရသည္။

Leave a Reply