အထူးသတင္း ေဆာ္ေမာ္နာရြာ ကုိ ရခုိင္အစြန္းေရာက္သမား မီးေလာင္တုိက္သြင္း

အထူးသတင္း

ေဆာ္ေမာ္နာရြာ ကုိ ရခုိင္အစြန္းေရာက္သမား မီးေလာင္တုိက္သြင္း

ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္  ျမိဳကသူၾကီးေက်းရြာ အုပ္စုရွိ ေဆာ္ေမာ္နာ (သုံးမုိင္ နစက ဂိတ္အနီး) ေက်းရြာ ကုိ ရဃုိင္အစြန္းေရာက္သမားမ်ားက မီးေလာင္တုိက္သျဖင့္ ယၡုအခ်ိန္တြင္ မီးေလာင္လ်ပ္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

လုံျခံဳေရးတပ္ဟု အမည္တြင္ေသာ စစ္တပ္၊ ရဲ။လုံထိန္း ႏွင့္ နစက အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ေဆာ္ေမာ္နာ ေတာင္ပုိင္ တြင္ရွိေသာ ရုိဟင္ဂ်ာရြာမ်ားမွ အကူအညီလာ မေပးႏုိင္ရန္အတြက္ ေညာင္ေခ်ာင္း၊ပန္းေတာင္ျပင္၊ျမိဳမ ကညင္ တန္ ႏွင့္ ျမိဳ႕သူၾကီးေက်းရြာအနီးတြင္ ေသနတ္ျဖင့္ မုိေပၚသုိ႕ေတာင္ပစ္ေနေၾကာင္းသိရသည္။

Breaking News Rakhine racist set on fire Sawsawna village

Breaking News

Rakhine racist set on fire Sawsawna village

The Sawmawna village- three mile Nasaka gate – under Myothu Gyi village tract was set on fire by Rakhine racist which now burning.

The security force – Army, police, Hluntin and Nasaka- fired to the air near the village of Pandawpin, Nyaung Chaung, Myoma Khayoungdan and MyothuGyi  to stop the Rohingya who want to help the village “Sawmawna”.

Security force with Rakhine loot, fire and burn of Rohingya property under Act 144

Maungdaw, Arakan State:    :Rohingya community from Maungdaw are not allow to go out their resident under Burmese authority imposed Act 144  but Rakhine community is moving freely.

Rakhine and security personnel set on fire at night
Continue reading “Security force with Rakhine loot, fire and burn of Rohingya property under Act 144”

လုံျခံဳေရးတပ္ ႏွင့္ ရခုိင္ ပူးေပါင္း၍ ညမထြက္ရ အမိန္႕ခ်ိန္အတြင္း ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ သတ္၊ အိမ္ မီးရွိဳး

ေမာင္ေတာျမိဳ႕တြင္ ည မထြက္ရ အမိန္႕ကုိ ည ၆ နာရီ မွ နံနက္ ၆ နာရီ ထိ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း ျမန္မာ အစုိးရ မွ ေက်ညာခဲ့ေသာ္လည္း လုံျခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ အတူ ရခုိင္ လူမ်ိဳးမ်ား သည္ ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳးမ်ားကုိ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ အိမ္မ်ားကုိ မီးရွဳးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
Continue reading “လုံျခံဳေရးတပ္ ႏွင့္ ရခုိင္ ပူးေပါင္း၍ ညမထြက္ရ အမိန္႕ခ်ိန္အတြင္း ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ သတ္၊ အိမ္ မီးရွိဳး”

Security personnel and Rakhine kill Rohingya, burn the house within the curfew period

The authority imposed curfew in Maungdaw from 6:00pm to 6:00am. But, they security personnel and Rakhine jointly killed Rohingya and set on fire Rohingya house and property within the curfew period.
Continue reading “Security personnel and Rakhine kill Rohingya, burn the house within the curfew period”