ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ေတာင္ကုတ္ အၾကမ္းဖက္ အသတ္ခံရသူ မြတ္ဆလင္ ၁၀ ဦး ဓါတ္ပုံ ျဖန္႔ေဝ

ေမာင္ေတာ (ကုလားတန္)။   ။ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ေတာင္ကုတ္၌ ရခုိင္ အစြန္းေရာက္သမား မ်ား၏ အၾကမ္းဖက္ အသတ္ခံရသူ မြတ္ဆလင္ ၁၀ ဦး ဓါတ္ပုံမ်ား ကုိ ရုိဟင္ဂ်ာ လူငယ္မ်ား က ၎ေဒသ ေန ရုိဟင္ဂ်ာလူထုအား ဇြန္လ ၆ ရက္ ေန႕ တြင္ ျဖန္႔ေဝျဖန္႔ျဖဴးေနေၾကာင္း ေမာင္ေတာျမိဳ႕မွ ေက်ာင္းသားတဦးက ေျပာျပသည္။
Continue reading “ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ေတာင္ကုတ္ အၾကမ္းဖက္ အသတ္ခံရသူ မြတ္ဆလင္ ၁၀ ဦး ဓါတ္ပုံ ျဖန္႔ေဝ”

10 Muslims massacre pictures distributing in northern Arakan

Maungdaw, Arakan State:  Rohingya young people are distributing the 10 Muslims massacred pictures to the local Rohingya in northern Arakan –Maungdaw and Buthidaung- on June 6, according to a student from Maungdaw.
Continue reading “10 Muslims massacre pictures distributing in northern Arakan”